2019-09-10

W sprawie o obniżenie alimentów sąd może uwzględnić powództwo i tym samym orzec o zmianie wcześniejszego wyroku w sprawie alimentacyjnej bądź oddalić pozew

Podsumowując, jak wynika z przepisów i orzecznictwa – były mąż ma podstawy, by wnioskować o obniżenie alimentów, lecz musi swój pozew solidnie uzasadnić. W przypadku pozwu o obniżenie alimentów stosujemy tożsamą zasadę. A może to uprawniony do alimentów stanie się pełnoletnią osobą, której zarobki znacznie przewyższą dochody zobowiązanego do alimentów rodzica? W sprawie o obniżenie alimentów sąd może uwzględnić powództwo i tym samym orzec o zmianie wcześniejszego wyroku w sprawie alimentacyjnej bądź oddalić pozew. O wysokości alimentów decydują zawsze uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Pozew o podwyższenie alimentów powinien spełniać warunki wskazane. Ojciec dziecka musi wykazać w pozwie, że od czasu zasądzenia alimentów nastąpiła zmiana stosunków. Zmiana wysokości alimentów nie następuje z urzędu, w tym celu należy złożyć odpowiedni pozew. Pozew o obniżenie alimentów należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Zmiana stosunków będąca podstawą żądania obniżenia alimentów musi natomiast mieć charakter istotny. Istotne jest, aby doszło do „zmiany stosunków” w porównaniu z ostatnim orzeczeniem bądź ugodą dotyczącą alimentów między stronami. Pierwszą z nich jest wartość przedmiotu sporu, która jest obowiązkowym elementem pozwu o obniżenie alimentów. Sąd orzekając zawsze weźmie pod rozwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji. Pozew o obniżenie alimentów nie jest ograniczony czasem i może być wytoczony przeciwko tej samej osobie wielokrotnie. W sprawach o obniżenie alimentów zawsze rozstrzyga sąd rejonowy, co ułatwia ustalenie właściwego sądu przed którym będzie toczyć się nasze postępowanie. Gdzie złożyć pozew o obniżenie alimentów? Należy pamiętać, że pozew o obniżenie musi być uzasadniony i udokumentowany. Dotyczy to zarówno alimentów na dzieci, jak i między małżonkami. Moje pytanie w związku z tym: zbliża się zapłata kolejnych alimentów i nie wiem co mam robić. Czy mogę starać się o obniżenie alimentów? Prawo przewiduje sytuacje, w których możliwe jest obniżenie zasądzonych alimentów. Wspominałem już kiedyś, że wysokość alimentów nie jest orzekana raz na zawsze. Podstawą obniżenia alimentów może być również nałożenie na zobowiązanego nowego obowiązku alimentacyjnego wobec innej osoby. Wtedy komornik przelewałby matce Twojego dziecka zasądzoną kwotę, tak aby dopływ alimentów nie został przerwany. Należy więc pomnożyć kwotę o którą rata alimentów ma zostać pomniejszona przez 12, jako odpowiednik 12 miesięcy w roku. Pozew o obniżenie bieżących alimentów składa się w sądzie rejonowym, a dokładniej w wydziale rodzinnym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, na które łożysz. Jeżeli alimentów dochodzi się jako przedstawiciel ustawowy na rzecz dzieci, należy wskazać zarówno dane dziecka jak również swoje (jako przedstawiciela ustawowego). Punktem wyjścia jest kwota, o którą dotychczasowa rata alimentów ma zostać obniżona. Sąd, rozpatrując sprawę o obniżenie alimentów, bierze pod uwagę, czy przyczyna wystąpienia z takim żądaniem ma charakter ciągły,. Świadome zwolnienie z pracy w celu uniknięcia płacenia alimentów, sąd oddali wniosek o obniżenie alimentów. Wysokość alimentów może bowiem ulec zmianie. Natomiast obniżenie kwoty alimentów jest jak najbardziej możliwe, ale muszą wystąpić pewne okoliczności, które zmniejszą Twoje możliwości zarobkowe. Najczęściej powodem do złożenia pozwu o obniżenie wysokości alimentów jest zmiana stosunków między zobowiązanym do płacenia a osobą uprawnioną do otrzymywania świadczenia. Po rozpatrzeniu możliwości finansowych obojga rodziców, Sąd podtrzymał postanowienie zabezpieczające obniżenie alimentów. W oparciu o tę zasadę ustalana jest wysokość alimentów płaconych przez pozwanego. A więc wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej możliwy, jeśli wystąpiły w życiu zobowiązanego pewne okoliczności, które sprawiły, że zmalały jego możliwości zarobkowe. Z kolei przykładem zmiany stosunków, wpływającej na obniżenie obowiązku alimentacyjnego może być. Czy rzeczywiście słuszne jest obniżenie alimentów – jak już wcześniej wspomniałam – zdecyduje sąd na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między zasądzoną wcześniej kwotą alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za okres 12 miesięcy. Umorzenie alimentów na wniosek dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że prawo pozwala na obniżenie raz zasądzonych alimentów, o ile istnieją ku temu uzasadnione przesłanki.

Zobacz także